top of page
חיפוש
  • waterisrael2021

הודעה על ארכה במועד הגשת עמדות הרשות הממשלתית למים וביוב

פונה לציבור בהזמנה להיוועצות מוקדמת

בדבר מסמך המלצות לעניין תעריפי יעד למים למטרת חקלאות.


בחודש פברואר 2021 השלים הצוות המקצועי ברשות הממשלתית למים ולביוב )להלן: רשות המים( ובאגף התקציבים במשרד האוצר מסמך המלצות בנושא תעריפי היעד למים למטרת חקלאות.

כחלק מההליך לגיבוש ההמלצות במסמך זה ובטרם ההגשה לאישור מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב וליישומן בכללים וטרם פרסום טיוטת נוסח כללים לשמיעת עמדות הציבור, מבקשת רשות המים לערוך היוועצות מוקדמת עם הציבור לעניין המלצות הדו"ח, כלהלן:

"תעריפי היעד למטרת למים למטרת חקלאות, פברואר 2021, דו"ח ע"ש אילן שמרת ז"ל".


ניתן לעיין במסמך באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת www.water.gov.il (בעמוד "מחירים מים וביוב – פרסומים" וכן ב"חדשות").

הציבור מוזמן להביא בפני הרשות את עמדתו בנושא בכתב בלבד באמצעות בדוא"ל לכתובת council@water.gov.il או בפקס שמספרו 03-7608000.

ניתנה ארכה למועד הגשת עמדות.

על העמדות להגיע לרשות המים באמצעים כאמור לא יאוחר מיום ד' ה-28.4.2021 בשעה 12:00.


מוצע לשולח לוודא קבלת עמדתו עד המועד האמור בטלפון שמספרו: 074-7677600.


המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג. רשות המים תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, להזמין חלק ממגישי העמדות להציג את עמדתם בפני הצוות המקצועי או בפני מליאת המועצה.

רשות המים רשאית להשתמש בתוכן המסמכים שיוגשו לה במסגרת הליך זה לצורך גיבוש עמדתה, לפני הגשתה לאישור המועצה, וכן לפרסמם באתר האינטרנט של הרשות. יובהר, כי עצם הגשת מסמך העמדה כתגובה לפניה זו מהווה הסכמה לפרסום, כאמור.


הרשות הממשלתית למים ולביוב

פורסם לראשונה באתר האינטרנט של הרשות ב-11 מרץ 2021

8 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page