top of page

אודות - מי אנחנו

ארגון ״מים לישראל' הינו אגודה שיתופית חקלאית המאגדת תחתיה צרכני, מפיקי וספקי מים הן לחקלאות והן לצריכה ביתית הפועלים במרחבים החקלאיים-כפריים של מדינת ישראל.

ייעדיו של הארגון הינם שמירה, קידום ופיתוח משק המים לחקלאות ולמרחב הכפרי ע"י הגדלת היצע, שיפור איכויות והקטנת עלויות המים וכן ייצוג החברים כולם מול מוסדות המדינה ואחרים. יצירת תנאים כלכליים ורגולטיביים מיטביים לצרכני, מפיקי וספקי המים.

פריסתו הגיאוגרפית של הארגון מגיעה מדן ועד אילת, מן הבקעה ועד לים! חבריו הינם מושבים, קיבוצים וחקלאים פרטיים כאחד!

אל מול הגורמים המנסים להחליש את ההתיישבות החקלאית לסוגיה, תוך שימוש פסול בשיטת ה'הפרד ומשול' אנו אומרים – אין לנו ברירה אלא לפעול יחדיו ולקחת את גורלנו בידינו.

על מנת להגשים את ייעודינו אנו פועלים בכל הדרכים העומדות לרשותנו בליווי מקצועי משפטי, כלכלי, חשבונאי וכל ייעוץ רלוונטי אחר. הפעילות הינה פעילות יומיומית שוטפת ומתמשכת של ייצוג מול המחוקק, מול משרדי הממשלה מול מוסדות התכנון וכל גורם אחר. אנו מגבשים עמדות מקצועיות ומציגים אותם בפני הגורמים השונים תוך מעקב שוטף אחר כל הפרסומים השלטוניים (לדוגמא בשימועי רשות המים) וריכוז כלל החומרים.

הארגון מפיץ מידע בתפוצת דיוור אחת לחודשיים או ע"פ הצורך ובהמשך הדרך יפרסם גם דרך אתר האינטרנט. הארגון נותן מענה וייעוץ מקצועי לפניות פרטניות של חבריו בכל הקשור לסוגיות הרגולטיביות המתעוררות.

ייעדיו של הארגון הינם שמירה קידום

ופיתוח משק המים לחקלאות ולמרחב הכפרי

Our Mission
bottom of page