top of page

חומר מקצועי לחברים

שימוע ועדת בלניקוב -דיווח- מאיתן - 30.4.2019

תיקון 27-החוק המקורי-2016

תיקון כללים בעניין תעריפים ב- 2019

עדכון אחרי שימוע ברשות המים

תיקון סעיף 24 לככלי חישוב עלויות מיום

תעריף חריגה - 2.10.17

תכנית טווח ארוך מים - תקציר - 1.7.2018

תעריפי מים לכל מטרה בתחום הישוב הכפרי

עדכון חודש אוגוסט
מאת איתן ברושי יו״ר
ואורן עמיאל מנכ״ל מים לישראל

החלטה בתיק בג״ץ 6951-תיקון 27-אפריל 19

כללי המים - קביעת תנאים ברישיון 2018 - הבהרות

כללי המים קביעת תנאים ברישיון תשמע 2018

עדכון והבהרות משימוע

נהלים חדשים של אגף הסיוע

ברשות המים למפעלי השבה -תקציר

עדכון תעריפי המים לבית

יולי 2019 - 7.7.2019

עדכון תעריפי המים לחקלאות

יולי 2019 - 7.7.2019

פרוטוקול בג״ץ עמק המעינות

 בפברואר 11 2019

רקע בג״ץ צרכנים 3-12-17

SEAGALIL.jpg
bottom of page