פרוטוקולים

סדר יום לישיבת הנהלה - 12 ליוני 2019

סדר יום לישיבת הנהלה - 24 ליולי 2019

אסיפה מספטמבר
כתבה על אסיפה