top of page
logo copy-222.png

הבית של צרכני ומפיקי המים
לחקלאות ולמרחב הכפרי

הנדון:

דרישה לדיון

נוסף בעדכון

תעריף השפד"ן

אנו מברכים על ההחלטות המהירות שהתקבלו במועצת הרשות בדבר הקלה על פעילות החקלאים וספקי המים במגזר הכפרי.

Blue Skies_edited_edited_edited_edited.jpg

פתיח למכתב למושבים

מעבירים לידיעתכם מכתב

של מזכירות תנועת המושבים בנושא יוזמת רשות המים בתחום המים לבית. המכתב יצא בתאום עם מים לישראל. 

 

אנו מבקשים, בגלל חשיבותו, שתעבירו אותו לידיעת כל הנודעים בדבר, האגודות, המושבים, הקיבוצים

והקהילות באזוריכם.

 

בברכת יום טוב ושקט.

פתיח לסיכום דיון בנושא תעריפי המים

לידיעתכם סיכום דיון מים לישראל עם התאחדות חקלאי ישראל בנושא תעריפי מים לחקלאות מיום

28.12.2023

תגובת איתן ברושי

יו"ר מים לישראל להתייחסות מבקר המדינה להעדר תוכנית אב למים לחקלאות.

חברים שלום רב

:תגובת 'מים לישראל' על החלטת מועצת רשות המים בנוגע למחירי המים לחקלאות

אנו מברכים את מועצת רשות המים על ההחלטה למנוע את העלאת מחירי המים לחקלאות

אנו מודים לשר החקלאות ולאנשיו על העמידה העקבית לצד החקלאים בנושא

אנו מבקשים להודות גם לשרת האנרגיה ח"כ קארין אלהרר ולחברי הכנסת רם בן ברק וענבר בזק על הסיוע

אנו מדגישים כי מחירי המים הם  מרכיב חשוב ביכולת הקיום של חקלאות מתקדמת במדינת ישראל

 

בברכה

איתן ברושי

יו"ר מים לישראל

:עדכונים אחרונים

מצ"ב מכתב שנשלח אתמול לרשות המים – התייחסות מים לישראל לטיוטת הכללים תיקון כללי המים
בעניין דיגום מאגרים

אמנת המייסדים

ייעוד

שמירה, קידום ופיתוח משק המים לחקלאות ולמרחב הכפרי ע"י הגדלת היצע, שיפור איכויות והקטנת עלויות המים. יצירת תנאים כלכליים ורגולטיביים מיטביים לצרכני, מפיקי וספקי המים.

 

מטרות

 1. ייצוגיות – ייצוג האינטרסים ופעולה מטעם מפיקי המים, ספקי המים וצרכני המים, ובכללם צרכני חברת 'מקורות', לכלל מטרות הצריכה ולכלל סוגי ואיכויות המים.

 2. ליווי וטיפול – ליווי וטיפול בנושאים הרלוונטיים של החברים בו למען צרכניהם וחבריהם.

 3. קידום ופיתוח – פעילות לפיתוח משק המים ולקידום חלופות לטובת משק המים.

 4. שוויוניות ומניעת אפליה – חתירה לשוויוניות, לצדק ולמניעת אפליה במשק המים למען קיום ושמירה על החקלאות והמרחב הכפרי.

 

פעילות

 • ייצוג של כלל החברים מול המחוקק, משרדי הממשלה,– (תשתיות, חקלאות, משפטים, בריאות ועוד), רשות המים, מוסדות התכנון וכל גורם חיצוני ו/או שלטוני ורגולטורי אחר.

 • ריכוז המידע ופרסומו לחבריו בתחום החקיקה, התקנות, פסקי דין וכל מידע נוסף הקשור לייעודי האגודה, ויסייע לכל חבר להשגה מירבית של זכויותיו, יכולותיו ליישם זכויות אלו וליוויו ליישום צרכיו אלו.

 • יפעל לעידוד פיתוח והגדלת מקורות מים, פיתוח תשתיות ויכולת אספקת המים לצרכני המים.

 • יפעל לשיפור איכויות כלל סוגי המים המסופקים.

 • יפעל לביטול הפערים והקיפוח של המרחב הכפרי ובתוכו.

 • יפעל לשמירה על נכסי המים והתשתיות של חבריו ולאלו שהשקיעו בנכסים אלו, יאגם משאבים וירכז פעילות משותפת כנגד פגיעה כוללת או פרטנית בציבור חבריו.

 • יפעל לקידום השימוש בקולחים, קיימות ופיתוח מפעלי ההשבה.

 • יפעיל ויפעל עם כלל גורמי המקצוע הרלוונטיים (יעוץ הנדסי, יח"צ, דוברות וכד') ויעוץ משפטי רצוף.

 • האגודה תפרסם לפחות אחת לחודשיים דו"ח פעילות ועדכונים לכל חבריו באתר אינטרנט.

אירועים קרובים

אין כרגע אירועים נוספים
bottom of page