הבית של צרכני ומפיקי המים

לחקלאות ולמרחב הכפרי

אמנת המייסדים

ייעוד

שמירה, קידום ופיתוח משק המים לחקלאות ולמרחב הכפרי ע"י הגדלת היצע, שיפור איכויות והקטנת עלויות המים. יצירת תנאים כלכליים ורגולטיביים מיטביים לצרכני, מפיקי וספקי המים.

 

מטרות

 1. ייצוגיות – ייצוג האינטרסים ופעולה מטעם מפיקי המים, ספקי המים וצרכני המים, ובכללם צרכני חברת 'מקורות', לכלל מטרות הצריכה ולכלל סוגי ואיכויות המים.

 2. ליווי וטיפול – ליווי וטיפול בנושאים הרלוונטיים של החברים בו למען צרכניהם וחבריהם.

 3. קידום ופיתוח – פעילות לפיתוח משק המים ולקידום חלופות לטובת משק המים.

 4. שוויוניות ומניעת אפליה – חתירה לשוויוניות, לצדק ולמניעת אפליה במשק המים למען קיום ושמירה על החקלאות והמרחב הכפרי.

 

פעילות

 • ייצוג של כלל החברים מול המחוקק, משרדי הממשלה,– (תשתיות, חקלאות, משפטים, בריאות ועוד), רשות המים, מוסדות התכנון וכל גורם חיצוני ו/או שלטוני ורגולטורי אחר.

 • ריכוז המידע ופרסומו לחבריו בתחום החקיקה, התקנות, פסקי דין וכל מידע נוסף הקשור לייעודי האגודה, ויסייע לכל חבר להשגה מירבית של זכויותיו, יכולותיו ליישם זכויות אלו וליוויו ליישום צרכיו אלו.

 • יפעל לעידוד פיתוח והגדלת מקורות מים, פיתוח תשתיות ויכולת אספקת המים לצרכני המים.

 • יפעל לשיפור איכויות כלל סוגי המים המסופקים.

 • יפעל לביטול הפערים והקיפוח של המרחב הכפרי ובתוכו.

 • יפעל לשמירה על נכסי המים והתשתיות של חבריו ולאלו שהשקיעו בנכסים אלו, יאגם משאבים וירכז פעילות משותפת כנגד פגיעה כוללת או פרטנית בציבור חבריו.

 • יפעל לקידום השימוש בקולחים, קיימות ופיתוח מפעלי ההשבה.

 • יפעיל ויפעל עם כלל גורמי המקצוע הרלוונטיים (יעוץ הנדסי, יח"צ, דוברות וכד') ויעוץ משפטי רצוף.

 • האגודה תפרסם לפחות אחת לחודשיים דו"ח פעילות ועדכונים לכל חבריו באתר אינטרנט.

אירועים קרובים

כנס מקצועי פתוח ואסיפת חברים
Ein Shemer